Archiwum miesiąca Luty, 2014

Destylacja z krystalizacją

Może się zdarzyć, że składniki łatwo krystalizujące wykazują dość znaczną lotność. Wówczas krzywa równowagi destylacyjnej (dla określonego ciśnienia) jest położona dość blisko krzywych równowagi krystalizacyjnej. Przy kondensacji pary S do temperatury następuje rozdział na opary P i kondensat C. Jeżeli teraz kondensat i opary zostaną oddzielone i poddane osobno ochłodzeniu do tempera tury t2, wówczas […]

Bilans cieplny

Podstawą bilansu cieplnego procesu lub aparatu jest prawo zachowania energii. Bilans cieplny sporządza się na podstawie bilansu materiałowego i z uwzględnienim całego ciepła, jakie jest doprowadzone, zużywane lub wytwarzane w danym procesie. Bilans cieplny zawiera zwykle następujące pozycje: – ciepło niesione przez substraty i produkty reakcji; – ciepło powstające w wyniku przemian fizycznych i chemicznych, […]

Nowe typy

Otrzymywane dotychczas kauczuki syntetyczne nie dorównywały w pełni kauczukowi naturalnemu. Nawet do tak bardzo uniwersalnego i cenionego kauczuku butadienowo-styrenowego trzeba przy produkcji opon samochodowych dodawać kauczuk naturalny. Swoje doskonałe właściwości zawdzięcza kauczuk naturalny uporządkowanej budowie. Jak wiemy, łańcuchy jego makrocząsteczek zawierają cząsteczki izoprenu tak połączone, że występuje prawie wyłącznie odmiana cis (98%). Kauczuk syntetyczny zawiera […]

Kolumny różne

Aparaty barbotażowe nie tylko są powszechnie stosowane w procesach oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, ale również w procesach absorpcji gazów, którym towarzyszą reakcje chemiczne. Szczególna użyteczność tych aparatów jest widoczna w tych przypadkach, kiedy wymagane jest duże zatrzymanie cieczy oraz konieczne są znaczne czasy przebywania fazy ciekłej w aparacie, ze względu na wolną reakcję chemiczną, biochemiczną […]

Opływanie

Wymiana ciepła podczas poprzecznego opływu walca (przewodu kołowego) charakteryzuje się wieloma osobliwościami. Obraz opływu przedniej i tylnej połowy walca jest zupełnie odmienny. Znaczna część powierzchni walca znajduje się w obszarze wirów powstałych w wyniku oderwania warstwy przyściennej. Te warunki opływu wywierają silny wpływ na warunki wymiany ciepła. Na obwodzie walca wymiana ciepła nie jest jednakowa. […]