Archiwum miesiąca Kwiecień, 2014

Wpływ prądu na tranzystory

W stanie przewodzenia, gdy oba tranzystory są w stanie nasycenia, prąd w obwodzie anoda-katoda ma wartość zależną głównie od impedancji obciążenia. Spadek napięcia na tyrystorze ulega niewielkim zmianom, przy dużych zmianach prądu anoda-katoda. Załączenie tyrystora, czyli przejście ze stanu blokowania w stan przewodzenia, jest możliwe po przekroczeniu określonej wartości napięcia i prądu anodowego. W zakresie […]

Nieodwracalność

Wobec tego, że występują nieodwracalności podczas samego suszenia, a również w zagrzewaczu, musi mieć miejsce ogólny wzrost entropii układu AS. Jest on sumą zmian entropii powietrza ASp, czynnika grzejnego w zagrzewaczu ASh i materiału suszonego ASM Jeżeli s oznacza entropię ciała suszonego na wlocie, s — na wylocie z suszarni (na 1 kg suchego ciała […]

Wykres entalpowy

Wykres dotyczy mieszaniny surowej o składzie stechiometrycznym. Taka mieszanina o liczbie moli odpowiadającej równaniu stechiometrycznemu ma entalpię is. Gdyby przereagowała całkowicie (a = 1), wówczas entalpia wynosiłaby ip. W przypadku procesu w stałej temperaturze i pod stałym ciśnieniem różnica tych wartości jest efektem cieplnym reakcji AH. Na wykresie entalpowym (i, a) równaniu izotermy będzie odpowiadać […]

Mechanika przepływów

Pole jednorodne i niejednorodne. Jeżeli dowolna wielkość fizyczna H nie zależy od współrzędnych miejsca, przy czym może zależeć od czasu, to istnieje pole jednorodne. Jeżeli wielkość zależy od współrzędnych miejsca, to istnieje pole niejednorodne. Przykładem może być jednorodny lub niejednorodny rozkład prędkości w przepływie. Pole ciągłe i nieciągłe. Gdy funkcja wielkości jest ciągła w polu, […]

Kontrola pracy

W czasie normalnej eksploatacji obiegów wodno-parowych wykonuje w laboratorium ruchomym okresowe analizy jakości wody. Próbki pobiera z różnych punktów obiegu. Przede wszystkim kontroluje się jakość zasolenia wody zmiękczonej. Analizy próbek wody znajdującej się w obiegu lub wprowadzonej do me dodatkowo obejmują oznaczenia: przewodności elektrycznej (świadczy o zawartości soli, zasadowości, twardości ogólnej (jej pojawienie się sygnału […]